• Telefon 0.346 311 5001

Hasta Hakları

 Ana Sayfa / Sayfalar / Hasta Hakları

Hasta Hakları

Sağlık hizmetlerinden faydalanma ihtiyacı bulunan fertlerin, sırf insan olmaları sebebiyle sahip bulundukları ve T.C. Anayasası, milletler arası antlaşmalar, kanunlar ve diğer mevzuat ile teminat altına alınmış bulunan haklarını ifade eder.

Temel Hasta Hakları

Herhangi bir sağlık kuruluşuna sağlık hizmeti almak için başvuran herkesin sahip olduğu haklar yönetmelikte şu başlıklar altında sunulmuştur:

Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Hakkı

Herkesin; adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlık hizmetlerinden faydalanmaya, ırk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet almaya hakkı vardır.

Bilgi Almak Hakkı

Herkesin; her türlü sağlık hizmetinin ve imkanının neler olduğunu öğrenmeye ve sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı olarak almaya hakkı vardır.

Sağlık Kurumunu, Personelini Seçme Hakkı

Tüm hastalar; sağlık kuruluşunu seçmeye, değiştirmeye ve seçtiği sağlık kuruluşunda verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya, sağlık hizmeti verecek ve vermekte olan hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının kimliklerini, görev ve ünvanlarını öğrenmeye, seçme ve değiştirmeye hakkı vardır.

Mahremiyet Hakkı

Herkesin gizliliğe uygun olan bir ortamda her türlü sağlık hizmetini almaya hakkı vardır.

Rıza ( Onay ) Hakkı

Her türlü tıbbi müdahale öncesinde hastaya;

- Kendisi ile ilgili tıbbi gerçekler,

- Önerilen tıbbi girişimler,

- Her bir girişimin olası risk ve yararları,

- Önerilen girişimlerin farklı seçenekleri,

- Tedavisiz kalmanın etkisi,

- Tanı, sonuç ve tedavinin gidişatı anlatılmalıdır.

Tüm bunlar anlatıldıktan sonra hastanın kendi el yazısı ile tüm bunları kabul ettiğine dair rızası alınmalıdır.

Güvenlik ve Kalite Standartları Hakkı

Herkesin sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya hakkı vardır.

Dini Vecibeleri Yerine Getirme Hakkı

Sağlık kuruluşunun imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirmeye hakkı vardır.

Saygınlık Görme Hakkı

Herkes saygı ve ihtimam gösterilerek, güler yüzlü, nazik, şefkatli bir ortamda, her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir sağlık hizmeti almaya hakkı vardır.

Ziyaret ve Refakat Hakkı

Sağlık kurum ve kuruluşlarca belirlenen usul ve esaslara uygun olarak ziyaretçi kabul etmeye, mevzuatın, sağlık kurum ve kuruluşlarının imkanları ölçüsünde ve tabibin uygun görmesi durumunda refakatçi bulundurmayı isteme hakkı vardır.

Şikayet ve Tazminat Hakkı

Herkes haklarının ihlal edildiğini düşünüyorsa, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikayet ve dava hakkına sahiptir.

Bilgilerin Gizli Tutulması Hakkı

Tüm hastalar; tedavisi ile ilgili bilgilerin gizli tutulmasını istemeye hakkı vardır.

Tedaviyi Reddetme ve Durdurma Hakkı

Herkes istediği zaman tedaviyi reddetme ve durdurma hakkına sahiptir.

Tıptaki Yeniliklerden Yararlanma Hakkı

Her birey uluslar arası standartlara göre, yeniliklerden-tanı yöntemleri dahil olmak üzere yararlanma hakkına sahiptir. Sağlık hizmetlerinin görevi, özellikle az rastlanan hastalıkları dikkate alarak araştırmalar yapmak ve onları desteklemektir.

Hastaların Vakitlerine Saygı Hakkı

Her birey hızlı ve önceden belirtilen süre içerisinde gerekli tedaviyi alma hakkına sahiptir. Bu hak tedavinin her aşaması için geçerlidir.Belirli bir süre içerisinde verilmesi gereken hizmetler için bekleme sürelerinin belirlenmesi sağlık hizmetlerinin görevidir. Önceden belirlenen süre içinde sağlık hizmeti verilemezse aynı kalitede alternatif hizmetler kullanım sağlanmalı ve bundan kaynaklanan harcamalar makul bir süre içinde hastalara geri ödenmelidir. Doktorlar hastalarına bilgi verme süresi dahil olmak üzere yeterli zaman ayrılmalıdır.